تبلیغات

تعبیر خواب عدد و رقم (اعداد)

 1 عدد یکی نیک بود. 2 عدد دو، دلیل غم بود. 3 اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد. 4 اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد. 5 اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد. 6 اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد. 7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود. 9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود. 10 اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد. 11 اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد. 12 اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود. 13 اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
 14 اگر عدد چهارده بیند نیکو بود.
 15 اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
 16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
 17 اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
 18 اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
 19 اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد.
 20 اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد. 30 اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد. 40 اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد. 50 اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده. 60 عدد شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری. 70 اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید. 80 اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند. 90 اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد. 100 اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد. 200 اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. 300 اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید. 400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.  500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید. 600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد. 700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد. 800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. 1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند. 3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد. 4000 عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود. 5000  اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود. 6000  اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود. 7000  هفت هزار، گشایش کارها است. 8000  هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود. 9000  اگر نه هزار بیند بد است. 10000  گر ده هزار بیند مضرت است. 20000  اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند. 30000  اگر سی هزار بیند ظفر است. 40000  اگر چهل هزار بیند، نصرت است. 50000  اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند. 60000  اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است. 70000  اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد. 80000  اگر عدد هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود. 90000  اگر عدد نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود. 100000  اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار